هدف ما که ایمانداران در مسیح هستیم این است که ماموریتی که عیسی مسیح در انجیل متی بما داده جدّی شمرده با هدایت روح القدس مژده نجات مسیح را به فارسی زبانان عزیز برسانیم و به آنانی که ایمان می آورند کمک کنیم تا در کلام خدا وند رشد کنند

Our mission is to preach the Gospel of Jesus Christ to all Farsi speaking people, specifically to those in Iran, using media (Internet, Radio, Web TV and Satellite), to make disciples for the Lord. We are privileged to do this work under the guidance of the Holy Spirit, and in obedience to our Lord and Savior Jesus Christ.

 

 

متی 28 آیات 20-18

تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین

به من داده شده است. پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح الفدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم

Mathew 28:18-20

Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.